Subjectsort descending Title of book Author of book Rate book Publisher of book
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Siddhasara Nighantu Dr. Vidyanath Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  A Comprehensive Study in Urology Dr. Bishnu Singh Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Ashtang Hridyam AtriDev Gupt Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Sarangdhar Samhita Ravindra Angadi Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Folklore Gems in Ayurveda Dr. Seetha Chandran Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Ayurvedic Concepts in Thirukkulam Dr. M.S. Thirunavukkarasu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Kumaratantra Dr. Shreevastsu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Shukra Dhatu & Ksheena Dhatu Dr. Jitendra Varsakiya Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Agada Tantra Dr. Harish Chandra Gupta & Dr. Virendra Kumar Verma Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  (First Edition) (As per latest CCIM Syllabus) Dr. Purnima Bhatt Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Agad Tantra  Slokasangrah (First Edition) Dr. Nitin Urmaliya Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Bhaisjya Ratnawali in 2 vols Dr. Ambikadtt Shastri Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Rasayan Nighantu Dr. K Nisteshwar Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Ajirna Manjari Dr. Shreevastsu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Agad Tantra & Vyavaharayurveda evam Vidhivaidyak  Yogaratnakara Laxmipathi Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Ashtanga Hridayam-Sutrasthan Atri Dev Gupta Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Ashtanga Hridayam-Sampurna Atri Dev Gupta Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Folklore Gems in Ayurveda Dr. Seeta Chandran Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Ayurvedic Concepts in Thirukkural MS Thiru Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Dhanurveda Samhita Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Vaisesikadarshanam Acharya Dhundiraj Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Priya Nighantu Priyavrat Sharma Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Rasayan Nighantu K. Nisteshwar Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Ayurveda Jigyasa Dr. Shakti Raj Rai Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Shathpathbhraman Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Ashtanga Hridayam-Sutrasthan Atri Dev Gupta Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Ashtanga Hridayam-Sampurna Atri Dev Gupta Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Folklore Gems in Ayurveda Dr. Seeta Chandran Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Ayurvedic Concepts in Thirukkural MS Thiru Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Dhanurveda Samhita Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Vaisesikadarshanam Acharya Dhundiraj Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Priya Nighantu Priyavrat Sharma Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Rasayan Nighantu K. Nisteshwar Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Ayurveda Jigyasa Dr. Shakti Raj Rai Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Ashtang Hridyam Shathpathbhraman Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Bhaishjyakalpana Vigyan Bhaishjyaratnawali Ambikadatt Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Charaka Samhita Caraka Samhita Chakrapani- Yadav Ji Trikam Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Charaka Samhita Charaka Cikitsa Vaidya Jayanta Dev Pujari Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Dravyaguna Vigyan Handbook of Pharmacology for Ayush Dr.Vihar Bidwai (NEW) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Dravyaguna Vigyan Vanoshadhi Vimarsha Dr. Anugrah Narayan Singh Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Dravyaguna Vigyan Advanced Dravyaguna The Materia Medica Dr. Chandni Gupta (NEW) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Dravyaguna Vigyan Handbook of Pharmacology for Ayush Dr.Vihar Bidwai (NEW) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Dravyaguna Vigyan Vanoshadhi Vimarsha Dr. Anugrah Narayan Singh Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Dravyaguna Vigyan Advanced Dravyaguna The Materia Medica Dr. Chandni Gupta (NEW) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Guides for Competitive Exam MCQs on Charaka Samhita Dr. G. Prabhakar Rao Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Guides for Competitive Exam MCQs on Susruta Samhita Dr. G. Prabhakar Rao Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Guides for Competitive Exam Ayurveda Jigyasa - MCQs on Charaka Samhita Dr. Shakti Raj Rai Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Guides for Competitive Exam Ayurveda Jigyasa - MCQs on Susruta Samhita Dr. Shakti Raj Rai Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Guides for Competitive Exam Gateway to Kriya Sharira (MCQs on Kriya Sharira) Useful for BAMS First year Dr. Hemangani Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Guides for Competitive Exam Concise Dravyaguna (Multiple Choice Question) Dr. Anil Shukla & Dr. Dhanya R. Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Guides for Competitive Exam Panchakarma Vivechan- MCQs on Panchakarma Dr. Sarvesh Kumar Singh & Dr. Kshipra Rajoria Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Guides for Competitive Exam Ayurveda Jigyasa - Model Test Paper with 5700 MCQs Dr.Shakti Raj Rai Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Kaumarbhritya (Padiatrics) A Handbook on Kaumarbhritya Dr. Mallikarjuna Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Kaumarbhritya (Padiatrics) Kumara Tantra Dr. Shreevastsu (New) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Kaumarbhritya (Padiatrics) Kashyapi- A Practical Guide For Ayurveda Practitioner Dr. VNK Usha Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Kayachikitsa Kayachikitsa Vol 1-4 Ajay Kumar Sharma Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Kayachikitsa Ayurvedic Concepts in Thirukkural Dr M S Thirunavukkarasu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Padartha Vigyan (H) Dr. Yogesh Chandra Mishra Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Bhaisjya Ratnawali in 2 vols Dr. Ambikadtt Shastri Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Sankhyatatva Kaumudi Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Shapathbhraman Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, Email: c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Ajirna Manjari Dr. Shreevastsu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Siddhasara Samhita Dr. R. Vidyanath Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Yogaratnakara Laxmipathi Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas A Comprehensive Study in Urology Dr. Bishnu Singh Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Ashtang Hridyam AtriDev Gupt Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Folklore Gems in Ayurveda Dr. Seetha Chandran Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Ayurvedic Concepts in Thirukkulam Dr. M.S. Thirunavukkarasu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Adolscence Dr. Roshini KP Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Kumaratantra Dr. Shreevastsu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Shukra Dhatu & Ksheena Dhatu Dr. Jitendra Varsakiya Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Padartha Vigyan (H) Dr. Yogesh Chandra Mishra Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Bhaisjya Ratnawali in 2 vols Dr. Ambikadtt Shastri Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Sankhyatatva Kaumudi Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Shapathbhraman Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, Email: c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Ajirna Manjari Dr. Shreevastsu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Siddhasara Samhita Dr. R. Vidyanath Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Yogaratnakara Laxmipathi Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas A Comprehensive Study in Urology Dr. Bishnu Singh Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Ashtang Hridyam AtriDev Gupt Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Folklore Gems in Ayurveda Dr. Seetha Chandran Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Ayurvedic Concepts in Thirukkulam Dr. M.S. Thirunavukkarasu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Adolscence Dr. Roshini KP Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Kumaratantra Dr. Shreevastsu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Padarth Vigyan Evam Ayurveda Ka Itihas Shukra Dhatu & Ksheena Dhatu Dr. Jitendra Varsakiya Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Panchakarma Panchakarma Short Notes Dr. Prasad Kulkarni (Marathi) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Panchakarma Panchakarma Parigyan: A Text Book on Panchakarma(Principles & Practices) Dr. Sarvesh Singh and Dr. Kshipra Rajoria Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Panchakarma Panchakarma Vivechana- MCQs on Panchakarma Dr. Sarvesh Singh and Dr. Kshipra Rajoria Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Panchakarma Ayurvediya Panchakarma Chikitsa Vigyan Dr. Sanjay Gupta(new) As per latest syllabus issued by CCIM Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Panchakarma Practical Guide to Panchakarma Dr. R.Vidyanath Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Panchakarma Panchakarma SATYAJIT KULKARNI Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Rasashastra RASAYAN NIGHANTU DR. K. NISTESHWAR Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Rasashastra Glossary of Literature on Indian Medicine Dr RS Sarashetty & Dr. Veena Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Rasashastra TEXT BOOK ON RASASHASHTRA DR. BHARAT KALSARIYA & DR. BHARTI UMRETHIA(LATEST) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Rasashastra RASAYAN NIGHANTU DR. K. NISTESHWAR Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Rasashastra Glossary of Literature on Indian Medicine Dr RS Sarashetty & Dr. Veena Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Rasashastra RASASHASTRA EVAM BHAISHJYAKALPANA SLOKAWALI DR. SIMANT SOURAV Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Rasashastra Folklore Gems in Ayurveda Dr. Seetha Chandran Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Rasashastra TEXT BOOK ON RASASHASHTRA DR. BHARAT KALSARIYA & DR. BHARTI UMRETHIA(LATEST) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Research Methodology & Medical Statistics Research Methodology and Medical Statistics Dr. Dhullapa (new) As per latest CCIM syllabus (First Edition) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Research Methodology & Medical Statistics Research Methodology and Medical Statistics (As per latest CCIM Syllabus) Dr. Shilpa (First Edition) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Roga Vigyan Vikriti Vigyan Key Points in Pathology Dr. Jyoti Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Roga Vigyan Vikriti Vigyan Madhav Nidanam Yadunandan Upadhyaya Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Roga Vigyan Vikriti Vigyan Key Points in Pathology Dr. Jyoti Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Roga Vigyan Vikriti Vigyan Madhav Nidanam Yadunandan Upadhyaya Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Vyakaran Siddhant Kaumudi Gopal Datt Nene Vol 1-4 Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Vyakaran Shastriya Paribhashik Shabd Sangrah Dr. Ramesh Jha Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Vaidyakiyasubhasitasahityam Ghanshyam Dora Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Shabdshaktiprakashika Dhundiraj Shastri Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Sankhya Tatta Kaumudi Pt. Sri Hariram Sukla Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Patanjalayogadarsana Swami Sri Brahmalina Muni Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Paribhashendushekhar Nagesh Bhatt Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Kashika Vol 1&2 Narayan Mishra Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Madhaviyadhatuvritti Anant Shastri Fadke Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit New Sanskrit Grammar & Composition Dr. Mahadev N. Joshi & Dr. Veneemahadava Sastri Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Sanskrit Vyakaran, Anuvad Chandrika, Panchatantra Prof. MN Panduranga Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Laghushabdendushekhar Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Vyakaran Siddhant Kaumudi Gopal Datt Nene Vol 1-4 Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Vyakaran Shastriya Paribhashik Shabd Sangrah Dr. Ramesh Jha Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Vaidyakiyasubhasitasahityam Ghanshyam Dora Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Shabdshaktiprakashika Dhundiraj Shastri Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Sankhya Tatta Kaumudi Pt. Sri Hariram Sukla Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Patanjalayogadarsana Swami Sri Brahmalina Muni Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Paribhashendushekhar Nagesh Bhatt Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Kashika Vol 1&2 Narayan Mishra Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Madhaviyadhatuvritti Anant Shastri Fadke Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit New Sanskrit Grammar & Composition Dr. Mahadev N. Joshi & Dr. Veneemahadava Sastri Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Sanskrit Vyakaran, Anuvad Chandrika, Panchatantra Prof. MN Panduranga Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sanskrit Laghushabdendushekhar Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Shalakya Tantra Netra Kriya Kalp Dr. Abha Singh (NEW) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Shalakya Tantra Nasya Karma Dr. Deepak Ahuja Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Shalya Tantra Question Bank on Shalya Tantra Dr. Joyal Patel (NEW) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Shalya Tantra Adolscence Dr. Roshini KP Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Shalya Tantra A Comprehensiv Study of Urology in Ayruveda Dr. Bishnu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Shalya Tantra Prostate and Ayurveda Dr. Joyal Patel (NEW) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Shalya Tantra Shukra Dhatu & Ultimate Dhatu Dr. Jitendra Varshikiya Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Sharira Rachana Slokavali Dr. BG Kulkarni & Dr. Swati S. Bedekar Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Concept of Srotas Dr. Bhan Pratap Yadaw Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan A Text Book on Practical Kriya Sharira Dr. Simant Sourav (New) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Gateway to Kriya Sharira (MCQs on Kriya Sharira for BAMS Students) Dr. Hemangini Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Tridosh Parichaya Vigyan Sushil Kumar Dubey (new) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Sharira Kriya Vigyan (As per latest CCIM Syllabus) (H) Dr. KK Mishra & Dr. Mahendra Singh Meena (NEW) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Sharira Rachana Slokavali Dr. BG Kulkarni & Dr. Swati S. Bedekar Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Concept of Srotas Dr. Bhan Pratap Yadaw Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan A Text Book on Practical Kriya Sharira Dr. Simant Sourav (New) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Gateway to Kriya Sharira (MCQs on Kriya Sharira for BAMS Students) Dr. Hemangini Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Tridosh Parichaya Vigyan Sushil Kumar Dubey (new) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Sharira Kriya Vigyan Sharira Kriya Vigyan (As per latest CCIM Syllabus) (H) Dr. KK Mishra & Dr. Mahendra Singh Meena (NEW) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Stree Roga / Prasuti Tantra (Gynocology & Obs) Stree Roga Vimarsha Dr. Rashmi Sharma Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Stree Roga / Prasuti Tantra (Gynocology & Obs) Text Book of Stree Roga Vigyan (As per latest CCIM Syllabus) Dr. Mallikarjuna Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Stree Roga / Prasuti Tantra (Gynocology & Obs) Kashyapi- A Practical Guide For Ayurveda Practitioner Dr. VNK Usha (New) Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Stree Roga / Prasuti Tantra (Gynocology & Obs) Shukra Dhatu and Ksheena Dhatu Dr. Jitendra Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Stree Roga / Prasuti Tantra (Gynocology & Obs) Prostate and Ayurveda Dr. Joyal Patel Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Stree Roga / Prasuti Tantra (Gynocology & Obs) Secrets Of Andrology In Ayurveda Dr. M.S. Thirunavukkarasu Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Stree Roga / Prasuti Tantra (Gynocology & Obs) Menopause- A Paradigm Shift Through Ayurveda Dr. Sushant Sud Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Swasthvrittam and Yoga Abhinav Swasthvrittam Dr. Ambikadatt Shastri Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Swasthvrittam and Yoga Patanjal Yoga Darshan Brahmalin Muni Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Swasthvrittam and Yoga Swasthavritta (First Edition) (As per latest CCIM Syllabus) Hindi Dr. Nidhi Gupta Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Swasthvrittam and Yoga Swasthvrittam (As per CCIM syllabus) Dr. Nishi Arora Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Swasthvrittam and Yoga Rasamanikya Dr. Sushant Sud Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com
Swasthvrittam and Yoga Aahar- Diet in Ayurveda & Yoga Dr.Kulratna Singh Chaukhambha Prakashan, K. 37/116, Gopal Mandir Lane, Varanasi, c_prakashan@yahoo.co.in, chaukhambha.prakashan@gmail.com